Nobiaview 006: Súťaže a tomboly

Kategórie
 
 
 
 
 
Naša ponuka
 
 
 

Nobiaview 006: Súťaže a tomboly

Súťaž o set uťahovačiek

Súťaž prebieha od 8.10.2019 do 8.11.2019

Cena pre výhercu je sada náradia CLX224X

Vyžrebovanie súťaže bude prebiehať hneď po ukončení súťaže podľa všeobecných ustanovení.

 

Podmienky súťaže:

1. Dať "Like" na našu facebook stránku  TU

2. Napísať do komentáru súťaže odpoveď na otázku: Koľko rokov založenia oslávila firma tento rok.

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátorom súťaží je Nobia,s.r.o., IČO: 31609961, sídlom Praha 7, Sládkovičova 98, 97405 Banská Bystrica.  Pričom súťažou sa rozumie individuálna marketingová kampaň Nobie vyhlasovaná na jej oficiálnych facebookových alebo instagramových stránkach, ktorej základom je stanovenie podmienok účasti v súťaži zo strany Nobie, konkrétne aktivita zo strany účastníka, s ktorou je v určitých vopred stanovených prípadoch spojená výhra tohto účastníka v danej súťaži . Súťaž sa vždy vyhlasuje prostredníctvom facebookových alebo instagramových stránok Nobie.
 2. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, nejednajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti, staršia ako 15 rokov, spôsobilá byť účastníkom súťaže, ktorá akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky a vykoná požadovanú akciu (typicky zašle prostredníctvom komentára na facebookových alebo instagramových stránkach Nobia odpoveď na súťažnú otázku, dá "Like" našej stránke ).
 3. Účastník súťaže musí mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Nobii, ako aj k osobám s Nobiou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
 4. Vstupom do súťaže, tj. Prevedením požadovanej akcie, sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá a zároveň potvrdzujú, že tieto pravidlá spĺňajú.
 5. Nobia si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž alebo zmeniť jej pravidlá a nahradiť ceny v súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej rovnakej hodnote.
 6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
 7. Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci iba pod jedným účtom na platforme Facebook alebo Instagram. Podozrivé a / alebo viditeľne nepravé facebook účty môžu byť zo súťaže vyradené, rovnako ako názvy účtov obsahujúce vulgárne, urážlivé, neetické a / alebo nevhodné výrazy. Zo súťaže budú tiež vyradení účastníci, ktorí budú konať v rozpore so zákonom a / alebo s dobrými mravmi a / alebo sa dopustí podvodu v súvislosti s danou súťažou.
 8. Nobia nemusí uchovávať otázky účastníkov a nemá povinnosť na otázky odpovedať.
 9. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované výhradne Nobii, nie Facebooku.

II. Licencia

 1. Pokiaľ bude v rámci konkrétnej súťaže účastník na facebookových alebo instagramových stránkach Nobia umiestňovať písomné / vizuálne / audiovizuálne / audio dielo pod. (Diele len "Dielo"), potom umiestnením takého Diela na facebookových alebo instagramových stránkach Nobie potvrdzuje a vyhlasuje, že

  1. Dielo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v súlade s najvyššími etickými normami;
  2. Dielo neznižuje dôstojnosť žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iných súťažiteľov Nobie;
  3. Dielo nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov a / alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;
  4. je autorom Diela, na Dielu neviaznu žiadne právne vady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti účastníka v súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku licencie Nobie;
  5. Dielo bolo zadovážené so súhlasom prípadných fyzických osôb na / v nej zobrazených, pričom tieto osoby zároveň vyslovili súhlas so zverejnením Diela na facebookových alebo instagramových stránkach Nobie, pričom účastník nesie zodpovednosť za obsah Diela aj za jeho zverejnenie;
  6. sa zúčastňuje súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku a útlaku a jeho účasť je dobrovoľná.
 2. Účastník ako autor Diela na základe účasti v súťaži poskytuje Nobii oprávnenie na použitie Diela (ďalej len "Licencia"), a to na obdobie 3 rokov a bez územného obmedzenia. Účastník Licenciu poskytuje ako nevýhradnú. Účastník tak poskytuje Nobii oprávnenie k Dielu všetkými zákonom povolenými spôsobmi. Účastník sa zaväzuje zabezpečiť Nobie nerušený výkon práv. Nobia nie je povinná Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie účastníka, že súťaž nedokončí.
 3. Nobia má právo jednostranne rozhodnúť o odstránení Diela, ktoré bude vložené na Facebook alebo Instagram Nobie a bude v rozpore s pravidlami súťaže a / alebo v rozpore s vyhláseniami účastníka, a to bez náhrady.
 4. Účastník berie na vedomie, že konkrétne Dielo môže byť odstránené na podnet tretej osoby samotným Facebookom alebo Instagramu, najmä pre porušovanie pravidiel Facebooku alebo Instagramu.
 5. V prípade vylúčenia účastníka (oi. Z dôvodu odmietnutia Diela pre nesúlad s týmito pravidlami a podmienkami a / alebo pravidlami Facebooku alebo Instagramu) nemá takýto účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

III. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov

 1. Svojou účasťou v súťaži dáva účastník Nobie v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len "Zákon"), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v súťaži a odovzdanie ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Nobii a má za následok vylúčenie účastníka z ďalšej účasti v danej súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie či likvidáciu.
 2. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité na účely propagácie Nobie vrátane zasielania obchodných oznámení a Nobia môže zdarma použiť všetky slovné prejavy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, ktoré kúpila v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od začiatku súťaže.

IV. Mechanizmus sútaže

 1. Súťaž bude prebiehať vždy v období uvedenom vo vyhlásení príslušnej súťaže na facebookových alebo instagramových stránkach Nobie.
 2. Zo všetkých reakcií, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v príslušnom období, Nobia vyberie výhercu po vykonaní požadovanej akcie (v závislosti na pravidlách vo vyhlásení). Počet výhercov a ich poradie bude určený vždy vo vyhlásení príslušnej súťaže.

V. Výhry a ich odovzdanie

 1. Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy vo vyhlásení príslušnej súťaže na facebookových alebo instagramových stránkach Nobia.
 2. Každý výherca bude informovaný o výhre na facebookových alebo instagramových stránkach Nobie najneskôr do 6 dní od skončenia súťaže. Pokiaľ výherca neodpovie do 7 dní spôsobom určeným vo vyhlásení výhercov, výhra prepadá v prospech Nobie, a to bez náhrady.
 3. Výhry budú výhercom odovzdané buď v sídle Nobie alebo budú zaslané poštou na výhercom uvedenú poštovú adresu v Slovenskej republike. Pri vrátení zásielky, bude výherca kontaktovaný a prebehne jeden ďalší pokus o doručenie. Pokiaľ ani opakovaný pokus o doručenie nebude úspešný, prepadá výhra v prospech Nobie, a to bez náhrady.
 4. Pokiaľ bude výhrou v súťaži zľavový šek alebo darčeková poukážka, nemožno tento kombinovať s ostatnými zľavovými šekmi a / alebo darčekovými poukazmi, ktoré Nobia ponúka, ak to nie je Nobiou výslovne umožnené.
 5. Nobia neposkytuje na výhru žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia jednotlivej výhry priamo z výroby vykoná výmenu predmetnej ceny.

VI. Zverejnenie týchto pravidiel

 1. Tieto všeobecné, pre súťaže záväzné pravidlá budú zverejnené po celú dobu trvania súťaže v poznámke facebookovej stránky Nobia.
 2. Nobia prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
 3. Nobia nie je zodpovedná za situácie, kedy dôjde k neoprávnenému zneužitiu jej facebookového profilu treťou osobou, alebo bude jej facebookový profil blokovaný. V takýchto prípadoch nie je Nobia povinná hradiť akúkoľvek škodu v dôsledku toho vzniknutú.

Tieto pravidlá sú účinné od 20. 8. 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia